sunnuntai 26. huhtikuuta 2009

Maapallon muutokset

Värähtelymuutoksen seuraukset

Maapallollamme on tapahtumassa nykyisenä aikana varsin syvällisiä muutoksia. Muutoksia tietysti on ollut aina planeetallamme, mutta nykyajan muutokset ovat poikkeuksellisia. Maa on kehityksessään murrostilassa. Astrologisesti ilmaistuna kalojen aika on päättynyt ja vesimiehen aika alkanut. Tämä vaikuttaa ihmiseen monella tavalla. Tänä päivänä monet fyysiset ilmiöt onkin helppo liittää laajemmin tähän syvempään maiseen muutokseen.

Planetaarisessa kehityksessä juuri siirtymisajankohdat eläinradan merkistä toiseen ovat erityisen hektisiä. Koska vanhojen tapojen on kuoltava ja uusien virikkeiden luotava uusia toimintatapoja, tapahtuu väistämättä törmäyksiä. Nyt se mikä puolustaa vanhaa takertuu epätoivoisesti siihen minkä on kadottava ja törmää siihen minkä on tultava tilalle. Tämä näkyy tänään sekä ulkoisessa maailmassamme että ihmisen sisällä. Sääilmiöiden sekavuus, yhteiskunnan rakenteiden muuttuminen sekä ihmisen sisäinen etsintä ovat merkkejä oireista, jotka liittyvät aikakauden muuttumiseen.

Samalla kun Maapallolla monet näkyvät fyysiset oireet lisääntyvät, henkinen ilmapiiri planeetalla muuttuu herkemmäksi. Tämän kautta erilaisia henkisiä virikkeitä on helpompi ottaa vastaan. Tämä helpottaa henkisen maailman sekä myös muun avaruudellisen elämän havaitsemista. Kokonaisuudessaan ilmiöt liittyvät Maaplaneetan energiallisen värähtelytilan muutokseen.

Ihmisen sisäinen kutsu

Samalla kun planeetan henkinen ilmapiiri muuttuu, myös koko galaksimme sijainti muuttuu avaruudellisessa tilassa. Koska kaikki fyysinen planeetallamme on henkisen seurausta -meidän fyysinen todellisuutemme mukaan lukien- ihminen itse reagoi voimakkaasti muutoksella tähän tapahtumasarjaan. Kokonaisuudessaan tämä muutos on osa laajempaa ilmiötä, joka on galaktisessa mittapuussa aivan normaalia.

Ihmiset reagoivat monella tavalla Maassa tapahtuvaan värähtelyn nousuun. Tämä näkyy sekä uusien henkisten virikkeiden ilmaantumisena että sisäisenä tunteena saada elämään henkisiä kokemuksia. Toisessa ääripäässä erilaiset aineelliset riippuvuudet lisääntyvät. Ellei yksilö löydä uusia henkisiä tapoja ilmentää korkeamman värähtelyn kutsua, se purkautuu turhautumisena.

Jokainen Maan olento tuntee tällä hetkellä sisimmässään kuin sykkeen tai tarpeen, joka etsii tyydytystään. Tämä tarve ei tyydyty millään aineella. Ja siksi aineelliset reagoinnit johtavat yhä uusiin epätoivoisiin tukahduttamisyrityksiin. Pahimmillaan kierre johtaa erilaisiin addiktiosairauksiin sekä masennustiloihin. Tänään erilaiset joogaryhmät, henkiset keskustelupiirit ja ufoilmiöiden tunnistaminen viestittävät positiivista uuden henkisen värähtelyn impulssia. Näiden avulla sisäinen saadaan tasapainoon suhteessa ulkoiseen muutokseen.

Henkisen minän herääminen

Uudenlainen henkinen värähtely vaatii henkisen Minän heräämistä. Ihminen on kokoonpano, jossa persoona ja henkinen minä toimivat samassa kehossa. Ellei syvempi henkinen minä pääse toteuttamaan itseään uuden kohonneen värähtelyn myötä, persoonaosa pidättää ihmisen vain aineellisen piirissä. Impulssi ei siten tule tyydytetyksi ja mitä enemmän planeetan tila henkistyy, sitä voimakkaammaksi tämä impulssi muuttuu.

Ihmiskokonaisuuden on siis hyväksyttävä värähtelymuutos ja alettava toimia sen
vaatimalla tavalla ja näin vastattava uuteen henkiseen ilmapiiriin itsessään. Näin
turhautumista ei pääse tapahtumaan ja ihminen löytää aivan uuden tavan ilmentää itseään. Ihminen kokee valtavan tyydytyksen itsessään toteuttaessaan syvimpiä sisäisiä henkisiä virikkeitään ja löytäessään tien tuoda ne arjen toimintaan. Siten tämän päivän henkiset aloitteet ja lisääntyvät liikkeet ovat suoraa seurausta reagoimisesta sisäiseen voimistuvaan henkiseen impulssiin.

Värähtelymuutosten takana on itse asiassa laajemmat omassa todellisuudessamme
tapahtuvat muutokset. Maaplaneetalla vaikuttaa voimia, jotka pyrkivät uudistamaan planeetan henkisen tilan. Toisaalta täällä on myös voimia, jotka pyrkivät estämään tätä tapahtumaa ja haluavat viedä kehitystä toiseen suuntaan. Nyt planeetallamme meneillään olevat muutokset liittyvät näiden erilaisten voimien suhteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Kun murrosvaihe on ohi, myrskyt laantuvat ja ihminen luo uuden henkisemmän kauden Maaplaneetalle.

Vesimiehen uusi henkisempi aika

Mennyt kalojen ajan 2000-vuotinen ajanjakso korosti materiaalisen ja aineellisen tutkimuksen tärkeyttä. Tämä tie on tullut nyt päätökseen ja ihmisen on löydettävä tie henkiseen. Ihmisen kehitys menee eteenpäin vain löytämällä ne henkiset syyt, josta aine on seurausta. Tällä hetkellä nämä syyt ovat jo näkyvissä filosofian teorioissa ja osin psykologiankin piirissä. Nämä on kuitenkin tuotava myös aivan käytännön kentälle ja tämä on yksi uuden ajan ihmisen haaste.

Kun kalojen ajan ihmisen kohtalona oli kehittää yksilöllisiä toisista yksilöistä erottavia piirteitä, niin uuden ajan ihmisen on tarkoitus yhä enemmän kehittää yhteisöllisiä ominaisuuksiaan ja havaita oman toiminnan vaikutus muihin. Lisäksi ihmisen on tarkoitus löytää henkinen prinsiippi, joka on kätkettynä ihmiseen itseensä. Tämä on se suuri salaisuus, josta henkiset tekstit ovat aikojen saatossa symboliikan kuvin kertoneet.

Meidän ajassamme vaikuttaa voimakas koneellisen kehityksen virike. Ihmisen ei kuitenkaan ole tarkoitus alistua koneen alle, vaan pystyä tuomaan kone palvelemaan itseään. Kun ihminen pyrkii tuomaan henkisen voiman itsestään esille, koneelliset voimat saadaan palvelemaan hedelmällisesti ihmisen kehitystä. Ihmisen tehtävänä ja haasteena on nyt uuden ajan alussa löytää intuitio.Aineellisen ei ole tarkoitus tulla itsetarkoitukseksi vaan pelkästään palvella henkeä.

Siten tulevaisuudessa tulemme näkemään koneiden kehityksen kohti uusia muotoja ja vasta hengen ohjaamana ne siirtyvät ihmisen käsissä tuhon sijasta ihmiskuntamme rikkaudeksi. Intuitio edustaa ihmisessä Jumalaa ja sen kautta ihmisellä on kyvyt tuoda esiin kaikkein korkeinta henkisyyttä.

Ihminen on kasvamassa vastuuseen

Ihmisen henkisenä vesimiehen ajan eräänä haasteena on saada aineesta hallinta. Tänään suuri osa ihmiskunnasta taistelee jonkin aineen herruuden alaisena. Ongelma ei ole itse aine, vaan nimenomaan riippuvuus siitä. Ihminen Itse on jumalallinen olento fyysisessä kokemuksessa. Siten ihmisen alistuminen aineen hallittavaksi, tuo esiin ne fyysiset ongelmat, jotka erilaisten riippuvuutta aiheuttavien aineiden
kanssa tänään planeetallamme näkyy.

Ongelmat ja sairaudet ovat viesti siitä, että henkinen on alistunut aineelle. Kun ihminen on vapaan intuitionsa ja hengen johdettavissa, ei minkäänlainen aine voi hallita olennon tahtoa. Ihmisen ylittäessä riippuvuuden jostakin aineesta, hän estää määrättyjen voimien vaikutuksen itsessään. Aineellinen riippuvuus kertoo aina juuri määrätynlaisten voimien kontaktista ihmiseen.

Miksi sitten planeetallamme on myös voimia, jotka pyrkivät viemään ihmistä kohti ainetta henkisen sijaan? Kysymys on ihmisen oman vastuun etsimisestä. Heti kun ihminen on valmis hyväksymään oman jumalallisen tilansa ja ottamaan vastuun omasta kehityksestään, hän kykenee torjumaan voimat, jotka saavat aikaan yksipuolisen kehityksen.

Kun ihminen löytää minänsä ja alkaa vähitellen yhtyä sen toimintaan, ihminen saa käyttöönsä Itsessä piilevät käyttämättömät voimat. Näin ihminen voi alkaa toteuttaa Itseään aivan uudella tavalla. Ihminen myös tuntee hyvää oloa sisällään, mitä enemmän Itse hallitsee. Persoonan on siis vähitellen väistyttävä ja minän eli intuition otettava vastuu.

Ihmisellä on henkinen ohjaus

Ihminen ei ole yksin matkatessaan maista taivaltaan. Hänellä on henkisiä oppaita, jotka valvovat tapahtumien oikeellisuutta. Lopulta ihmisen olemassaolossa on kysymys kahden lain olemassaolosta. Toinen näistä laeista on karman ja toinen jälleensyntymisen laki. Ihminen voi nostaa ihmiskehityksen loppuvaiheessaan itsensä molempien yläpuolelle. Tämä tapahtuu juuri persoonan siirtymisessä minän hallintaan.

Ihminen voi kokea henkisen maailman helpoiten unitilassa, jossa ihmisen minä siirtyy henkiseen jättäessään ruumiinsa nukahtaessaan. Ongelma vain on, että ihminen ei muista näitä kokemuksia herätessään. Muistissa on vain symbolisia kuvia koetuista, jotka ihminen tulkitsee uniksi. Vähitellen ihminen voi meditaation ja keskittymisen kautta kehittää itsensä kokemaan henkistä maailmaa myös valvetilassa. Kun tietoisuus ymmärtää, että kaikki silmin nähtävä ja aistien koettava on vain henkisen maailman fyysinen ilmaus, ollaan jo astuttu tärkeän kynnyksen yli.

Henkisyyden tila yksilössä riippuu oleellisesti siitä, missä kehityksensä vaiheessa
ihminen maisessa vaelluksessaan on. Ihminen voidaan jakaa kolmeen osaan; henkeen, sieluun ja kehoon. Sielullisesti inkarnaatiokierron loppuvaiheessa ihminen saa täyden tiedon omasta jumalallisuudestaan. Hän tajuaa olevansa Maapallolla vain käymässä todellisen Itsensä kuuluessa henkiseen maailmaan. Ihminen itse on aina henkisessä maailmassa myös ollessaan Maan päällä. Ruumiillinen elämä on siis kytköksissä henkiseen koko ajan ihmisen itsensä kautta.

Ihmisen olemus siis on paljon laajempi kuin mitä nykybiologia tajuaa. Ihmisen ruumis on vain ihmisen pinta ja itse asiassa vain ihmisolennon kulkuneuvo. Ihminen ei kuulu maalliseen maailmaan muuta kuin häviävän ja hetkellisen kehonsa kautta. Kun tämä tajutaan alkaa henkisen minän etsintä. Meidän ei siis tarvitse todistaa kenellekään mitään. Jokainen kun voi aloittaa tutkinnan ja saada samat tulokset tekemällä ja aloittamalla matkan Itseensä. Tämä on kaikkein suurin seikkailu. Sillä se vie lopulta ihmisen kaikkein korkeimpiin sisäisen maailman ja ulkoisen universumin valtakuntiin.

Pekka Tamminen
julkaistu: Hermeetikko numero 2 2007 (päivitettty)