lauantai 2. maaliskuuta 2013

Mitä hengentiede on ?

 

Hengentiede on tietoa henkisestä. Ihminen on kauttaaltaan henkinen olento. Tietyssä tietoisuudessa vaiheessa ihminen avaa itse omat sisäiset henkiset arkistonsa. Silloin hänestä itsestään tulee henkisen tutkija. Ihminen tulee tässä vaiheessa tietoiseksi omista henkisistä olemuspuolistaan.

 *

Tämän kotisivun tekstit perustuvat henkisiin tutkimuksiini ja havaintoihini. Niiden pohjana on hengentieteen ja metafysiikan perintö, jota ovat vieneet eteenpäin henkisen olemasaolosta tietoiset ihmiset kautta historiamme. 

Tietoinen nukahtaminen ja herääminen

 

Katkeaako yhteys todelliseen itseen, kun me heräämme maailmaan? Ihminen tulee unen maailmasta takaisin fyysiseen kehoonsa ja aloittaa uuden päivän touhukkaana. Hän on unen aikana latautunut hengen maailmassa, sillä unen tasoilla vieraillaan joka kerta syvemmän olemassaolon tasoilla. Kun ihminen herää, yhteys hengen maailmaan näyttää katkeavan, sillä ihminen ei muista vierailuaan korkeampaan todellisuuteen. Yhteys ei kuitenkaan tosiasiassa katkea, vaan ainoastaan ihmisen tietoisuus siitä katkeaa.

Kun ihminen on yhä enemmän tietoinen siitä, että uni on vierailu korkeampiin todellisuuksiin, hän ei tietoisuudessa katkaise yhteyttä näihin maailmoihin. Hän herää ja ymmärtää nyt siirtyneensä takaisin ihmiskehoon virkistävän unijakson jälkeen. Ajatus siitä, että ollaan ensin liikuttu muille olemassaolon tasoille nukahtaessa ja aamulla palattu takaisin kehoon, tuo arki-tietoisuutemme yhä lähemmäksi meitä ympäröivää hengen maailmaa. Näin ihminen alkaa yhdistää omaa arkeaan henkiseen todellisuuteen.

Henkinen todellisuus tietysti on koko ajan myös ihmisen arjessa. Vähitellen ihminen alkaakin yhä enemmän tuomaan henkistä osaksi normaalia arkeaan. Tapahtuu ajatuksellinen muutos sekä nukahtamisessa että heräämisessä uuteen päivään. Emme enää vain katoa jonnekin nukahtamisessa ja tule tiedottamasti päivätajuntaan herätessä, vaan ihminen tiedostaa minne hän unessa liikkuu ja miksi. Näin ihminen alkaa nukahtaa ja herätä tietoisemmin.

Unen maailma ja se mitä siellä tapahtuu tulee yhä tärkeämmäksi osaksi elämää. Elämä ei enää ole vain päivätajunnan hereilläoloa. Sen sijaan tiedämme, että unen taso on todellisuudessa mitä suuremmassa määrin aktiivista toimintaa, joka valmistaa ja tukee arkielämäämme. Kun tietoisuus tästä lisääntyy, on mahdollista saada jopa väläys ihmeellisestä hengen maailmasta, jonne unessa joka yö siirrymme. Valveillaolon ja unen rajamaastot voivat tuoda hetkeksi tietoiseen mieleemme täysin mieleen palautettavia sirpaleita henkisestä maailmasta. Tämä maailma ympäröi meidät heti, kun irtoamme fyysisestä kehosta nukahtaessa.

Tietoinen nukahtaminen ja herääminen on sitä, että ihminen tietää, mistä nukahtamisessa ja heräämisessä on kyse. Alamme arvostaa yhä enemmän unen maailmaa sekä myöskin hereillä-olon jaksoja. Näemme, että meitä ympäröi valtava ohjaava järjestelmä, joka pyrkii herättämään tietoisuutemme elämämme arjessa. 

Ennen kuin voimme alkaa saada tietoisempia kokemuksia hengen maailmasta unen tasolla, meidän on tiedostettava arkiajatuksessamme unen maailman merkitys. Siksi ajatustyö tulee tässä asiassa ensin. Ajatuksella muutamme vääriä ohjelmointeja siitä, mitä unen maailma on ja miksi. Henkisen maailman tuominen omaan arkeemme, on siten myös tietoisuutta unen maailman suuresta henkisestä merkityksestä. 

Unen maailman; heräämisen ja nukahtamisen merkityksen avaaminen rakentaa myös siltaa kuolemaan. Kuolemassa jätämme nykyisen kehomme lopullisesti siirtyessämme henkiseen valtakuntaan. Nukahdamme siis kuolemassa lopullisesti siihen samaan unen valtakuntaan, josta aina palasimme elämämme aikana takaisin aamuisin tuttuun kehoomme. Heräämisen ja nukahtamisen mysteerin tietoinen avaaminen avaa näin myös kuoleman käsitettä. Valmistamme itseämme siten yhä enemmän vaiheeseen, jossa ihminen tiedostaa kuoleman olevan pimeän ja mustan lopun sijasta avautuminen ja siirtyminen hengen valtakuntaan.

Intuition herääminen 

 


Intuitio on ihmisen yhteys henkeen ja omaan korkeampaan itseen. Intutio aktivoituu ihmisessä vähitellen henkisen heräämisen myötä. Intuition ääni on alussa heikko ja ihminen ei erota tätä ääntä oman mielensä ja persoonansa ajatuksista. Tässä vaiheessa ihminen epäilee koko intuition olemassaoloa. Ihmisen täytyy siten ensin löytää ja tietää, että intuitio on olemassa. Vasta sen jälkeen alkaa kokeilut seurata intuition ääntä. 


 Intuitio tulee ihmisen korkeimmasta keskuksesta ja siten sen ääni palvelee kokonaisempia tarkoitusperiä. Intuitio tietää enemmän kuin ihmisen pintatodellisuus, joka ei muista välttämättä oman sielunsa matkaa. Intuitio tulee ihmisen ajattomasta osasta nähden sen, mistä ihmisen sielu on tullut ja minne se on menossa.

Intuition ääni voi olla tietoa, tunnetta, vaistoa tai sisäistä puhetta. Intuitio voi olla elämämme tärkein opas. Se voi johdattaa meidät oikean työn äärelle ja oikeiden ihmisten seuraan. Intuitio ohjaa siten meitä normaaleissa arkisissa valinnoissa. Jokaisen ihmisen intuitio toimii yhtä varmasti ja tehokkaasti. Ainoastaan ihmisten pintatajunnan esteet vaihtelevat. Jollakin maailmankuva on muodostunut sellaiseksi, että intuitio hukkuu ihmisten omien ajatusten alle.


 Ihmisen on ennen muita kuunneltava itseään. Suurin viisaus on kertomassa ihmiselle, että hän tietää oman matkansa tarkoituksen sekä sen, mihin suuntaan hänen on kuljettava. Intuitio odottaa ihmisessä omaa aikaansa ja sitä hetkeä, jolloin ihminen luottaa sisäiseen ohjaukseensa. Intuitio odottaa yhteistyötä kanssamme. Siten ihmisen yksi tehtävä maisella matkallaan onkin valjastaa oma maailmankuva ja mieli yhteistyöhön tämän ihmisessä piilevän viisaan ja ajattoman voiman kanssa.

Intuition valinta tuntuu hyvältä joka solussa. Ihminen tunnistaa ennen kaikkea oman hyvinvointinsa kautta, milloin hän on oman intuitionsa jäljillä. Intuition seuraaminen tuo aina kaikkein kokonaisvaltaisimman hyödyn ihmiselle. Intuition valinnat tuovat mahdollisuuksia ja laajentavat näköaloja. Jos ihminen on tehnyt valinnan, jota oma intuitio ei tue, ihminen tuntee tämän, jos hän keskittyy kuuntelemaan itseään. 


Maailmassa on monenlaisia virtauksia ja ennen kuin antaudumme niiden valtaan, meidän pitää kysyä, onko tämä minun sieluni virtaus. Normaalisti ihminen valitsee elämänsä varrella myös asioita, joita intuitio ei tue. Tässä harjoitellaan intuition äänen seuraamista. Sisäisten riitasointujen lisäännyttyä, intuitio odottaa ihmisen löytävän oman polkunsa. Jokaisella tällainen polku on. Jos tietää, että on olemassa oma tie, on jo paljon helpompaa etsiä sitä. Se löydetään rauhoittumalla ja kuuntelemalla omaa sisintä.

Miksi karman laki on olemassa? 

 

Karma on syyn ja seurauksen laki, jonka tarkoitus on ohjata ihmistä. Siten karma on työkalu henkiselle ihmiselle. Karman laki on olemassa suuntaamassa ihmisen toimintaa kohti yhä syvempää intutition ideaalia. Kun ihminen on vielä tietoisuudessa, jossa toimitaan karkean egoistisista lähtökohdista, ei yleensä olla edes tietoisia tällaisen henkisen lain olemassaolosta. Kun persoona tulee tietoiseksi karman laista, hän alkaa kiinnittää huomiota oman toimintansa seurauksiin. Hän alkaa myös nähdä karman laina toiminnan vähitellen omassa elämässään. Samalla hänen intuitionsa viisaus alkaa toimia yhä selkeämmin.

Ihmisen on tultava tietoiseksi karman lain toiminnasta. Näin hän ei enää ole vain tämän lain vaikutuspiirissä, vaan ymmärtää karman laina toimintaperiaatteita. Siten hän voi löytää myös avaimen karman lain muokkaamiseen itselle suotuisammaksi. Tietoisuus ratkaiseen tämän kysymyksen. Mitä tietoisempia olemme karman lain viisaudesta, sitä kiitollisempia olemme tämän lain olemassaolosta.

Ihminen itse aktivoi karman lain elämäänsä maailmaan tullessaan. Ihminen itse myös järjestää elämänsä koko ajan yhä paremmin vastaamaan tämän lain vaatimuksia. Jos teemme ajattelemattomia muille negatiivisia seurauksia aiheuttavia tekoja, meidän on nähtävä seuraukset omassa elämässämme. Karman laki siis toimii, jotta tulisimme tietoiseksi siitä. Positiivisesti vaikuttavat ajatukset ja teot avaavat tietä edessämme ja saamme oivalluksen, että me itse voimme luoda oman tiemme hedelmälliseksi. 

On olemassa hetki, jolloin ihminen näkee selkeästi oman karmallisen tilanteensa. Vähitellen hän nousee myös itse tietoisemmin määrittämään tämän lain toimintaa elämässään. Lopulta, kun oikea aika on, ihminen nousee myös tämän lain yläpuolelle. Silloin hän näkee, että karman lain puuttuminen merkitsisi kaaosta maailmassamme. Mitä tietoisempia olemme tästä älykkäästä työkalusta, sitä enemmän voimme sitä hyodyntää.

Jossakin vaiheessa jokainen sielu alkaa havaita karman lain toimintaa omassa arjessaan. Ihminen kohtaa kaikkialla itsensä, omat tekonsa ja ajatuksensa.Tämä perustuu maalliseen elämään asetettuun viisauteen, että saamme juuri oikeaita tapahtumia eteemme. 

Karman laki onkin henkisen maailman työkalu tuoda henkisen maailman järjestys ihmisen maalliseen elämään. Kun ihmisen tietoisuus tavoittaa tämän lain toiminnan täydesti ja ymmärtää sen tarkoituksen, hän tajuaa henkisen elämän määrittävän elämäänsä täydesti. Saan siis juuri sen mitä tarvitsen. Asia, jota en vielä oivalla, tulee yhä uudestaan eteeni, jotta voin oivaltaa sen. Karma auttaa minua näin ja vie minut lopulta juuri sinne, minne minun kuuluukin mennä.

Olemme karman lain alaisia maailmassa, koska meidän täytyy tulla tietoiseksi omista ajatuksistamme ja teoistamme sekä niiden vaikutuksista. Siksi niiden täytyy ilmetä omassa elämässämme. 

Maailmasta voidaan nähdä, että karman lakia ja sen toimintaa ei vielä tiedosteta kovin laajasti ja syvästi ihmiskunnassa. Siksi maailma näyttää usein kaaokselta. Kuitenkin jokainen on tekemisissä oman luomansa todellisuuden kanssa, jonka karma on viisaasti tuonut hänen eteensä. Näennäisen kaaoksen takana on universaalinen järjestys. Ja karma on vain tämän järjestyksen toimeenpano-väline.

Karman lain liittymisestä ihmisen elämään on tietoisten ihmisten keskuudessa tiedetty läpi ihmisen historian. Raamatussa kohta "Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää." (Gal. 6:7) viittaa esimerkiksi tähän lakiin. Lopulta karma ohjaa ihmistä löytämään intuition viisauden ihmisestä itsestään. Karma on jälleeensyntymisen ohella toinen keskeisistä ihmisen elämää määrittävistä kokonaisuuksista. 

Uni - Kuoleman sisarUnen tilat ovat henkiselle etsijälle tärkeä portti. Uni on ovi henkiseen maailmaan. Tämä johtuu siitä, että ihminen siirtyy unen aikana samaan tilaan, jonne hän siirtyy myös kuolemassa; henkiseen maailmaan. Tosin unessa ihmisen yhteys omaan fyysiseen kehoon säilyy. Hopealanka yhdistää ihmisen henkisen ja fyysisen kehon unen aikana. Siten ihminen aamulla pääsee jälleen takaisin omaan fyysiseen kehoonsa palatessaan henkisestä maailmasta.

Ihmisen sielu- ja henkiosa irtoaa omasta kehosta nukahtaessa. Usein tunnet nytkähdyksen tämän tapahtuesssa ja joskus myös heräät tähän. Tällöin henkiosa ei vielä irronnutkaan kehosta, vaan palasi kehoon takaisin. Kun ihmisen henkinen puoli liikkuu irti kehosta, se on heti henkisessä valtakunnassa. Ihminen voi myös muistaa henkisen maailman tapahtumia herätessään. Muistikuvat sekoittuvat kuitenkin nopeasti heräämisen jälkeen arkisen mielen askarointiin.

Käymme läpi unen aikana myös omaa fyysistä arkeamme ja siten pitääkin olla tarkkana, mitkä kokemukset tulevat henkisestä maailmasta ja mitkä mielen arkistoista. Uni toimii symboliikan kautta ja välittää meille henkistä tietoa usein allegorisesti. Mitä syvemmin päivätajunnan tietoisuutemme käsittelee henkistä maailmaa, sitä suoremmin unen henkinen osuus tulee esiin. Päivä-tietoisuutemme myös ratkaisee, miten syvästi me hyödynnämme henkisen maailman tilaa unen aikana. Kun tiedämme päivätajunnassamme, että liikumme nukahtaessamme henkiseen maailmaan, saamme ajatuksellisen avaimen myös hyödyntää tätä tilaa paremmin.

Unipäiväkirja voi olla tärkeä apuväline, koska unen viestit henkisestä saadaan sitä kautta paremmin esiin. Voimme saada tärkeää henkistä tietoa sekä aivan suoraa ohjausta arkeemme unen aikana. Usein nämä sekoittuvat unien symboliseen kieleen ja oman mielemme toimintaan niin, että emme erota ohjausta. Kuitenkin tietoinen henkisen maailman avaaminen arjessamme alkaa kuin järjestellä unen materiaalia. Unen symboliset viestit alkavat avautua. Tiedät myös vierailleesi yhä selkeämmin henkisessä valtakunnassa yösi aikana.

Miksi ihminen on virkeä aamulla? Hengentiede kertoo, miten unen aikana ihminen latautuu henkisistä energioista ja henkisten olentojen vaikutuksesta uuteen päivään. Voidaankin sanoa, että ihminen pääsee nukahtaessaan valtakuntaan, jonne hän syvemmän olemuksensa kautta kuuluu.

Unen aikana ihminen voi kohdata edesmenneitä henkisessä maailmassa olevia omaisiaan. Meille tärkeät henkisen maailman yhteydet ovat siis usein kontaktissa kanssamme juuri nukkuessamme. Kohtaamme nukahtaessamme myös muuta itsellemme tärkeää henkisen maailman elämää. Merkittävät ja sielulle tärkeät kohtaamiset eivät odota ihmistä vain maisessa maailmassamme. Joskus meille tärkeä sielu (esim. sielunsisar) odottaa hetkeä, jolloin nukahdat. Kohtaaminen tapahtuu unen aikana, muistimme sitä sitten enää herätessämme tai emme.

Uni on henkiselle etsijälle tärkeä tiedonvälittäjä. Kirjastosta voimme löytää hyvän henkisen kirjan, mutta unessa voimme tavata sen kirjoittajan.

Selvänäkö ja chakrat 

 

Selvänäkö perustuu intuition ja chakrojen aktivoitumiseen. Kyseinen kyky ilmenee eri tavoilla yksilön mukaan. Joku näkee asiat muotojen, värien ja visuaalisuuden kautta. Toinen ihminen tuntee ja tiedostaa asioita energioina pystyen lukemaan ihmisen henkistä kenttää. Kolmas ihminen tiedostaa ajatusmuotoina ihmisen sielullisen tilan. Koska jokainen ihminen omistaa tämän kyvyn, ei kyse ole mistään ihmeestä, vaan ihmisessä piilevien henkisten aistielimien aktivoitumisesta. Me voimme kaikki aktivoida omia henkisiä kykyjämme, joista selvänäkö on vain yksi.

hmisellä on 7 pää-chakrakeskusta, joita voidaan nimittää henkisiksi aistielimiksi. Näiden oikeanlainen puhdas toiminta on pysyvän selvänäön aktivoitumisen perusta. On olemassa fysikaalisia aineita, jotka voivat haitata chakrojen toimintaa, jolloin myös kyseiset aistielimet häiriintyvät. Nämä henkistä toimintaa vääristävät aineet synnyttävät riippuvuuksia, koska kehon tottuessa niihin, keho kuin ”vaatii niitä lisää”. Siksi henkistä etsivän ihmisen on tunnistettava aineet, jotka estävät henkisen tien aktivoitumista. Näitä aineita ovat mm. alkoholi, huumeet ja riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet.

 Koska ihminen on syvimmältä olemukseltaan läpeensä henkinen olento, jokainen ihminen tuntee negatiivisuutta aineriippuvuuksista. Siksi mikään fyysinen aine ei voi koskaan viedä ihmistä lähemmäksi henkisiä päämääriä. Shamaanit, jotka tarvitsivat sieniä tai huumaavia aineita henkisen portin avaamiseen, olivat vasta matkalla henkisesti pysyvään chakrakeskusten aktivointiin. Määrättyjä henkisiä portteja voidaan kyllä väliaikaisesti avata tiettyjen tietoisuutta muuttavien aineiden avulla, mutta ihmisen henkinen kokonaisuus kärsii tästä. Kun aineen vaikutus lakkaa, henkinen ovi menee yhä tiukemmin kiinni.

 Ihminen valmistuu juuri oikealla ajallaan sielun suunnitelmansa mukaan sisäisten henkisten kykyjensä aktivoimiseen. On ensin puhdistettava omat elämäntavat vapaaksi aineriippuvuuksista ja sen jälkeen rauhallisesti odotettava aikaa, jolloin ohjaavat voimat avaavat henkisen oven. Jos ihminen avaa henkisiä portteja liian aikaisin pakottamalla erilaisten fyysisten aineiden kautta, hän altistuu vääristyneille energioille. Ne vievät ihmisen oikeanlaista henkistä edistystä taaksepäin ja voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia.

 Henkinen maailma, jonka kanssa etsijä joutuu tekemisiin on monimuotoinen. Suorassa kontaktissa henkiseen maailmaan on kyettävä sekä sulkemaan haitallisia energioita pois sekä ottamaan vastaan ravitsevia energioita. Siksi oikeanlainen selvänäkö perustuu aina pysyvyyteen ja puhtauteen yksilön omassa arjessa. Näin etsijä luo kyvyn ja suojan haitallisia energioita vastaan.

 Tällaista henkistä suojaa ei ole näkijällä, joka avaa henkisiä ovia pakottamalla erilaisten fyysisten tietoisuutta muuttavien aineiden kautta. Siksi nämä haitalliset energiat pääsevät häiritsemään yksilön toimintaa. Jokainen fysikaalisia aineita avukseen tarvitseva etsijä tulee huomaamaan ennen pitkää, että hänen on palattava alkupisteeseen päästääkseen rasittavista haitallisista energioista eroon. Ainoa tie on puhdistuminen tietoisuutta muuttavista aineista.

 Pysyvä selvänäkö saavutetaankin vain täysin vapaana aineriippuvuuksista. Henkinen ovi aukeaa silloin luonnollisesti omien henkisten ajatusmuotojen kautta ilman fysikaalisia aineapuja. Luottamus siihen, että ihmiselle avataan henkiset ovet juuri oikeaan aikaan, on tärkeää.

Ihminen on Henki 

 

Ihminen koostuu kolmesta osa-alueesta. Nämä ovat ihmisen keho, sielu ja henkiosa:

Ihmisen keho on älykäs kokonaisuus, joka on olemassa Maan toimintaa varten. Se katoaa kuolemassa osaksi maan ainesta.

Ihmisen sielu tuo  hengen mukanaan ihmiskehoon. Sielu on välittäjä ja se liikkuu eri ajoissa ja paikoissa. Sielu on tuonut henkesi tähän Maan aikaan ja paikkaan juuri niiden vanhempien lapseksi, jotka olet itse valinnut.

Ihmisen henki on osa ääretöntä voimaa, jota ihminen on kutsunut myös jumalaksi. Tämä on ihmisen ikuinen perintöosa ja kun maan matkat on käyty loppuun, ihminen ilmentää itseään hengessä henkisessä maailmassa.